විශ්‍රාම වැටුප වෙනුවෙන් සටන් කරන අපේ රනවිරුවන්ගෙ කඳුළු කතාව

අපි වෙනුවෙන් සටන් කරලා දැන් අතපය නැති මේ රණවිරැවන් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ ? 😞 තව මාස දෙකකින් ඔබතුමා රටේ ජනාධිපති වෙලා මේ රණවිරැවන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ඉක්මනින් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි