අපි වෙනුවෙන් සටන් කරලා දැන් අතපය නැති මේ රණවිරැවන්
කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ ? 😞
තව මාස දෙකකින් ඔබතුමා රටේ ජනාධිපති වෙලා මේ රණවිරැවන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ඉක්මනින් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *